Co vše ovlivňuje výši aktiv a čistého obratu

Účetní závěrka
Platné pro rok 2024 i 2023
Zdeňka Čechová

Abychom mohli zařadit společnost do správné kategorie účetních jednotek a vyhodnotit, zda má společnost povinný audit, musíme v prvé řadě vycházet ze správných údajů. V tomto článku se dozvíte, čím může nejčastěji být ovlivněna výše aktiv a čistého obratu.

Jak vykázat správnou výši čistých aktiv

Aby nedošlo ke zkreslení netto hodnoty aktiv, musí být majetek i pohledávky v rozvaze vykázány ve správné výši. Pojďme se podívat, na co se zaměřit.

1. Správné nastavení doby a způsobu účetního odpisování

S ohledem na účetní zásady určíme ve vnitřní účetní směrnici limit, od kterého hmotný a nehmotný majetek považuje společnost za dlouhodobý. Tento limit samozřejmě dodržujeme. Také správně rozlišujeme technické zhodnocení a opravy.

Účetní odpisy nastavíme tak, aby vyjadřovaly skutečné opotřebení majetku za určité období. Je důležité zvážit zejména dobu účetního odpisování. Tu bychom měli nastavovat bez ohledu na to, jaká je doba daňového odpisování.

Doba účetního odpisování by se měla odvíjet od toho, po jakou dobu je majetek opravdu využitelný.

Například u automobilů je často doba účetního odpisování nastavována stejně jako doba daňového odpisování, tedy na 5 let. Přitom jsou ale automobily často vyřazovány třeba až po 8 nebo 10 letech. A i při vyřazení mají nějakou hodnotu, za kterou je společnost prodá.

Také budovy by měly být účetně odpisovány po dobu mnohem delší, než je 30 nebo 50 let. 

V některých případech je také vhodné komponentní účetní odpisování. A pokud společnost plánuje prodej majetku, je vhodné zvážit odpisování se zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty.

Nastavovat účetní odpisy shodně s daňovými bychom měli opravdu jen výjimečně.

2. Nejen daňové, ale i účetní opravné položky

K pohledávkám tvoříme nejen daňové, ale i účetní opravné položky, jejichž tvorba je povinná.

Účetní opravné položky tvoříme i k pohledávkám, ke kterým nelze tvořit daňové opravné položky, například k pohledávkám za spojenými osobami, k poskytnutým zápůjčkám, zálohám apod. Je chybou tvořit k pohledávkám pouze daňové opravné položky.

Účetní opravné položky tvoříme rovněž k pomalu obrátkovým nebo zastaralým zásobám a v některých případech i k majetku.

Příklad 1:

Společnost VĚRITEL, a.s. poskytla společnosti DLUŽNÍK, s.r.o. zápůjčku. Společnost DLUŽNÍK, s.r.o. zápůjčku první dva roky řádně splácela. Pak se jí ale přestalo dařit. Z posledních jednání těchto společností vyplynulo, že společnost DLUŽNÍK, s.r.o. je schopna ze zbývající částky 700 tis. Kč uhradit jen 200 tis. Kč.

Společnost VĚŘITEL, a.s. je povinna k zápůjčce, kterou eviduje na účtu 378 – Jiné pohledávky, vytvořit účetní opravnou položku ve výši 500 tis. Kč.

Tato částka sníží netto hodnotu aktiv.

3. Vyloučení vybraných položek k rozvahovému dni

Aby nedošlo k nadhodnocení pohledávek a závazků a tím i aktiv a pasiv, je třeba provést k rozvahovému dni úpravy. Tyto úpravy buď zaúčtujeme nebo je provedeme až při sestavování výkazů.

K rozvahovému dni vyloučíme zejména neuhrazené poskytnuté zálohy a související závazky a neuhrazené přijaté zálohy a související pohledávky.

Vyloučíme také neuhrazené náklady příštích období a související závazky a neuhrazené výnosy příštích období a související pohledávky.

Příklad 2:

Paní Novotná při roční kontrole zjistila, že jedna z přijatých záloh není k 31. 12. 2023 uhrazena. Tuto zálohu zaúčtovala v prosinci na základě faktury zápisem MD 311 / D 324. Její výše činí 35 tis. Kč.

Zůstatek účtu 324 – Přijaté zálohy k 31. 12. 2023 je 122 tis. Kč, zůstatek účtu 311 – Pohledávky z obchodních vztahů (odběratelé) je 91 tis. Kč. Jiné pohledávky z obchodních vztahů společnost neeviduje.

Paní Novotná neuhrazenou zálohu k 31. 12. 2023 vyloučí. A může to provést dvěma způsoby.

A. Úpravu provede v účetnictví:

Zálohu i související pohledávku k 31. 12. 2023 odúčtuje na základě vnitřního účetního dokladu zápisem MD 324 / D 311.

Toto může provést i bez zásadu do salda. V takovém případě však přiloží doklad k inventarizaci, aby doložila aktuální zůstatky účtů 324 a 311.

K 1. 1. 2024 pak provede paní Novotná zápis MD 311 / D 324.

B. Úpravu provede jen v rozvaze:

V takovém případě v rozvaze vyloučí (odečte) částku 35 tis. Kč:
v pasivech v položce C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy (na řádku bude po úpravě zůstatek 87 tis. Kč) a zároveň
v aktivech v položce C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů (na řádku bude po úpravě zůstatek 56 tis. Kč).

4. Správné vykázání pohledávek a závazků

V rozvaze vykážeme neuhrazené dobropisy přijaté od dodavatele jako pohledávky (nikoliv jako snížení závazků), neuhrazené dobropisy vystavené odběratelům naopak jako závazky (nikoliv jako snížení pohledávek).

A obdobně to platí pro přeplatky a mylné platby, u kterých vždy posoudíme, zda jsou svou povahou závazkem nebo pohledávkou, a podle toho je vykážeme na odpovídajícím řádku v rozvaze.

Za každý druh daně je potřeba vykázat pouze pohledávku nebo závazek.

Záporný zůstatek bankovního účtu (kontokorent) můžeme v účetnictví případně evidovat i na účtu 221 – Peněžní prostředky na účtech, v rozvaze ho však musíme vykázat jako krátkodobý bankovní úvěr.

Více najdete v ucelené sadě návodů, vzorů a checklistů Sestavujeme účetní závěrku.

Jak vykázat správnou výši čistého obratu

Také roční úhrn čistého obratu, kterým se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, může být ovlivněn různými faktory.

1. Správný okamžik vykázání výnosů

Na rozdíl od nákladů účtujeme v souladu se zásadou opatrnosti jen o těch ziscích, které byly k rozvahovému dni dosaženy. Je důležité, abychom pamatovali při účtování na to, že výnos je uznán až v okamžiku, kdy je realizován (zasloužen).

2. Dodržení zásady zákazu kompenzace (vzájemného zúčtování)

Také dodržujeme zásadu zákazu kompenzace (vzájemného zúčtování).

V praxi to znamená, že například náhradu manka a škody nebo pojistné plnění neúčtujeme jako snížení nákladů, ale vždy jako výnosy. Tyto výnosy je třeba navíc zaúčtovat ve správném okamžiku, tedy v okamžiku, kdy je na ně jistý nárok.

3. Zaúčtování dotací ve správný okamžik a správným způsobem

I při účtování dotací a státních příspěvků je třeba dodržovat účetní zásady.

Dotaci, která je určena k úhradě provozních nebo finančních nákladů, účtujeme do provozních nebo finančních výnosů. Investiční dotaci neúčtujeme do výnosů, ale snížíme o ni ocenění majetku.

O dotaci neúčtujeme v okamžiku zpracování žádosti o dotaci, ani případného příslibu dotace, ale až ve chvíli, kdy je její nárok nezpochybnitelný, například v okamžiku vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Více najdete v interpretaci I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace.

4. Správné zachycení slev a bonusů

Při účtování slev a bonusů zohledňujeme jejich povahu a účel.

Například dodatečnou slevu na pořízené zásoby, kterou jsou již vyskladněné, zaúčtujeme jako snížení nákladů (účty 501, 504, 542) v případě, že slevu účtujeme do účetního období, ve kterém společnost tyto zásoby pořídila. Pokud o slevě účtujeme až v dalším účetním období, zaúčtujeme ji jako provozní výnos (účet 648). Jsou-li zásoby ještě na skladě, zaúčtujeme slevu jako snížení ceny (účty 112, 132).

Dodatečnou slevu na dříve prodané zásoby zaúčtujeme jako snížení výnosů (účty 601, 604) v případě, že slevu účtujeme do účetního období, ve kterém společnost tyto zásoby prodala, nebo jako provozní náklad (účet 548), pokud o slevě z nějakého důvodu účtujeme až v dalším účetním období.

Skonto (slevu za úhradu faktury před splatností) účtujeme vždy jako výnos.

Více informací a příklady najdete v setu Než uzavřeme účetní knihy.

5. Včasný odpis zaniklého závazku do výnosů

Pravidelně ověřujeme, zda nezanikl některý ze závazků. To může být v okamžiku, kdy věřitel zanikl bez právního nástupce nebo kdy byla sepsána dohoda o narovnání. V takovém případě je třeba závazek včas odúčtovat do výnosů.

6. Jednotný způsob při účtování přefakturace

Provádíme-li tzv. přefakturaci, stanovíme, zda bude účtováno pouze na účty účtové třídy 3 nebo prostřednictvím nákladů a výnosů. Obecně lze použít účty účtové třídy 3, pokud přeúčtováváme výdaje v nezměněné výši a nedochází k uplatnění DPH na vstupu ani výstupu.

7. Správný přepočet cizí měny

Na výši výnosů má vliv i to, zda je správně přeceněn majetek, pohledávky a závazky v cizí měně.

8. Účetní období kratší nebo delší než 12 měsíců

A ještě si připomeňme, že pokud bylo účetní období kratší nebo delší než 12 měsíců, vydělíme obrat počtem započatých měsíců, po které účetní období trvalo, a vynásobíme 12.

Správné zaokrouhlení ve výkazech

I když se to nestává často, může být někdy dokonce rozhodující, zda položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty správně zaokrouhlíme.

Chystáte se na sestavení účetní závěrky?

Pokud se chystáte na sestavení účetní závěrky, mohla by se vám hodit Sada Sestavujeme účetní závěrku. Více informací najdete zde.

sestavujeme účetní závěrku návody a vzory

Krátký test na závěr:

V této části můžete otestovat své znalosti. Odpověď se vám zobrazí po kliknutí na +.

Otázka č. 1:

K nedobytné pohledávce z titulu poskytnuté zápůjčky:

a) Vytvoříme daňovou opravnou položku.

b) Vytvoříme účetní opravnou položku.

c) Není možné tvořit opravnou položku, protože zápůjčka nebyla zaúčtována souvztažně do výnosů.

Otázka č. 2:

Společnost eviduje k 31. 12. na účtu 221.100 – Bankovní účet A zůstatek 200 tis. Kč a na účtu 221.200 – Bankovní účet B zůstatek 50 tis. Kč. Jak společnost vykáže zůstatky v účetnictví a v rozvaze?

a) Kladný zůstatek účtu 221.100 vykáže v položce C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech a záporný zůstatek účtu 221.200 vykáže v položce C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím.

b) Zůstatek účtu 221.100 i 221.200 vykáže v položce C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech, protože v součtu je na účtu 221 kladný zůstatek ve výši 150 tis. Kč.

c) Je na rozhodnutí společnosti, jak zůstatky vykáže.

Otázka č. 3:

Společnost eviduje k 31. 12. na účtu 311 – Odběratelé zůstatek 100 tis. Kč. Na tomto účtu je mimo jiné zaúčtován dobropis ve výši 20 tis. Kč, který společnost v lednu dalšího roku uhradí odběrateli. Jak toto zohledníme?

a) Dobropis přeúčtujeme na účet 325 – Ostatní závazky nebo ho vykážeme v rozvaze jako závazek.

b) Dobropis ponecháme na účtu 311 – Odběratelé a neprovádíme žádné úpravy, protože celkový (výsledný) zůstatek účtu 311 je kladný.

c) Dobropis z rozvahy vyloučíme.

Otázka č. 4:

Zaměstnanec společnosti se stal účastníkem dopravní nehody. Společnost uhradila opravu automobilu ve výši 100 tis. Kč a pojišťovna společnosti poskytla pojistné plnění ve výši 80 tis. Kč. Jak toto zohledníme v účetnictví?

a) Náklady na opravu zaúčtujeme na účet 511 – Opravy a udržování a výnos z pojistného plnění na účet 648 – Ostatní provozní výnosy.

b) Náklady na opravu zaúčtujeme na účet 511 – Opravy a udržování a výnos z pojistného plnění jako snížení tohoto nákladu. Na účtu 511 tedy vznikne z této transakce náklad ve výši 20 tis. Kč.

c) Náklady na opravu i výnos z pojistného plnění zaúčtujeme nejprve na účet 315 – Ostatní pohledávky a rozdíl ve výši 20 tis. Kč pak zaúčtujeme do nákladů na účet 511 – Opravy a udržování.