OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej e-booků a online kurzů a pro poskytování účetních konzultací a služeb

Děkuji vám, že jste se rozhodli seznámit se s platným zněním všeobecných obchodních podmínek. Také vám děkuji za váš zájem o mé produkty a služby. Vážím si toho. Je pro mě důležité, abyste byli spokojeni. Při objednávání e-booku, online kurzu, účetní konzultace nebo jiné účetní služby potvrzujete zaškrtnutím políčka „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami“ nejen svůj souhlas, ale také to, že jste se s nimi seznámili a že jim plně rozumíte. Je proto dobré si obchodní podmínky opravdu přečíst, abyste věděli, jakými pravidly se bude naše spolupráce řídit, jaká máte práva a zároveň, co potřebuji od vás, abych mohla vaše práva naplnit.

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření smlouvy
IV. Cena produktů a služeb, platba
V. Dodací podmínky – e-booky a online kurzy
VI. Dodací a storno podmínky – účetní konzultace a služby
VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
VIII. Odstoupení od smlouvy
IX. Záruka, práva z vadného plnění
X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
XI. Závěrečná ustanovení

I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), online kurzů, a pro poskytování účetních konzultací a služeb (dále též jen jako „produkt“ nebo „služba“) přes webové rozhraní www.zdenka-cechova.cz nebo na základě e-mailové či telefonické objednávky u Zdeňky Čechové, IČO: 495 30 551, se sídlem Pod Přerovskou cestou 1925, 250 88 Čelákovice, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brandýse nad Labem (dále též jen jako „prodávající nebo „poskytovatel“).

2. Nákup produktu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Poskytování účetních konzultací a služeb probíhá na základě smlouvy o poskytování účetních konzultací a služeb. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o poskytování účetních konzultací a služeb a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy kupujícího i prodávajícího. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktu nebo poskytováním služeb nebo s užíváním internetových stránek www.zdenka-cechova.cz souvisejí.

3. Přeji si, aby pro vás mé produkty a služby byly přínosné a aby čas strávený na mých webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u mě na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu nebo služby (tj. před zaškrtnutím políčka „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami“ a před kliknutím na tlačítko „Objednat“ nebo „Potvrďte nákup“ ). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že zaškrtnete políčko „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami“ a kliknete na tlačítko „Objednat“ nebo „Potvrďte nákup“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené smlouvy (tedy já jako prodávající, resp. poskytovatel především dodat vám produkt nebo službu přesně podle vaší objednávky a vy jako kupující, resp. klient zaplatit za dodaný produkt dohodnutou cenu).

II.
Důležité pojmy (definice)

1. Prodávající a poskytovatel

Prodávajícím a poskytovatelem je:
Zdeňka Čechová
IČO: 495 30 551
Sídlo: Pod Přerovskou cestou 1925, 250 88 Čelákovice
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brandýse nad Labem
Prodávající, resp. poskytovatel není plátcem DPH
Adresa pro doručování: Pod Přerovskou cestou 1925, 250 88 Čelákovice
Kontaktní telefon: +420 737 642 561
Adresa pro doručování elektronické pošty: zdenka-cechova.cz

2. Kupující a klient

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.zdenka-cechova.cz uzavře se mnou jako prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Klientem je ten, kdo uzavře prostřednictvím webového rozhraní www.zdenka-cechova.cz nebo na základě e-mailové či telefonické objednávky se mnou jako poskytovatelem smlouvu o poskytování účetních konzultací a služeb.

Kupujícím, resp. klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ, právnická osoba (např. s. r. o. nebo akciová společnost) nebo spotřebitel.

3. Spotřebitel

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  

4. Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, ve které jako kupující, resp. klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, resp. klient, který není spotřebitelem. Současně má prodávající, resp. poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu, resp. klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím nebo klientem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. Smlouva uzavřená distančním způsobem

Smlouva uzavřená distančním způsobem je smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. To znamená, že je uzavřena, aniž by se prodávající, resp. poskytovatel a kupující, resp. klient museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.zdenka-cechova.cz vyplněním potřebných údajů kupujícím, resp. klientem) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. Rozhodné právní předpisy

Rozhodné právní předpisy jsou platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi kupujícím, resp. klientem a prodávajícím, resp. poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je kupujícím, resp. klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. Uživatelský účet

Pokud zakoupíte některý z online kurzů nebo se zaregistrujete na webových stránkách www.zdenka-cechova.cz, zřídím vám uživatelský účet. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje na vaši e-mailovou adresu. Zavazujete se zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností ze smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

III.
Objednávka a uzavření smlouvy

1. Způsob objednání produktů a služeb

Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Službu klient objednává vyplněním formuláře určeného pro objednávku služby, popřípadě i telefonicky nebo e-mailem.

2. Popis produktů a služeb

Na webovém rozhraní je uveden seznam nabízených produktů a služeb včetně popisu, co obsahují, komu jsou určeny a v jakém formátu jsou poskytovány. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako prodávající, resp. poskytovatel nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu, resp. smlouvu o poskytování účetních konzultací a služeb ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Postup při objednání produktů a služeb

Pro objednání produktů přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako kupující vyplníte informace o objednávaném produktu (výběrem dané položky ve formuláři), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ) a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky produktů vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“ nebo „Potvrďte nákup“.

O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto e-mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF.

Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit.

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

Pro objednání služby přes webové rozhraní slouží formulář určený pro objednávku služby, kde vyplníte, o jakou službu máte zájem a vyplníte své údaje (zejména jméno a příjmení, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu).

Před odesláním formuláře určeného pro objednání služby vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Formulář odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

V objednávce služby učiněné prostým e-mailem nebo telefonicky či osobně specifikujete požadovanou službu a případně i další údaje nutné k uzavření smlouvy.

V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Uzavření smlouvy

Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašlu.

IV.
Cena produktů a služeb, platba

1. Cena produktů a služeb

U jednotlivých produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena, která je konečná. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.

Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Objednat“ nebo „Potvrďte nákup“) je již konečnou cenou.

V případě účetní konzultace nebo služby mohou být započítány případné náklady na cestovné, pokud se tyto služby uskuteční jinak než online. Kalkulovanou cenu vám sdělím vždy před uzavřením smlouvy.

2. Sjednaná cena

Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Dodání produktu

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

4. Způsoby platby

Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Platba proběhne za 1 až 3 pracovní dny.

Bezhotovostně platební kartou nebo rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte v zabezpečeném a důvěryhodném platebním prostředí společnosti ComGate Payments, a.s. K těmto údajům nemám v okamžiku zadávání ani později přístup. Při tomto způsobu proběhne platba ihned. Více informací najdete na stránkách společnosti ComGate Payments, a.s. Kontaktní údaje na společnost: Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, telefon: +420 228 224 267.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. Splatnost ceny

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě a v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100 % kupní ceny. Po přijetí platby vám vystavím fakturu, kterou obdržíte e-mailem společně s produktem.

Účetní konzultace a služby se platí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkt ani službu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.
Dodací podmínky – e-booky a online kurzy

1. Způsob dodání produktu

Po uhrazení kupní ceny e-booku bude na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslán e-book ve formátu PDF a případné přílohy ve formátu PDF, DOCX nebo XLXS, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo formou odkazu na příslušnou webovou stránku, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Po uhrazení kupní ceny online kurzu vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VII těchto VOP). Obsah kurzu vám bude zpřístupněn po přihlášení do členské sekce prostřednictvím těchto přístupových údajů. 

2. Dodací lhůta

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

3. Náklady na dopravu

S ohledem na charakter produktů (e-booků a online kurzů) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Kontrola funkčnosti a dostupnosti obsahu

Po dodání e-booku nebo zaslání přístupových údajů k uživatelskému účtu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. IX těchto VOP.

5. Hardwarové a softwarové vybavení

Digitální obsah e-booků vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátech PDF, DOCX nebo XLXS.

VI.
Dodací a storno podmínky – účetní konzultace a služby

1. Základní podmínky poskytování účetních konzultací a služeb

Při poskytování účetních konzultací a služeb se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, mé odbornosti a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování poradenských služeb. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit mi veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí účetní konzultace nebo jiné účetní služby, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí poradenských služeb potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování poradenských služeb nebo v souvislosti s nimi jsou považovány za důvěrné a jak vy, tak já se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované účetní konzultace nebo jiné účetní služby vhodné nebo stanovené zákonem, jsem oprávněna od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem.

2. Termín poskytnutí účetní konzultace nebo jiné účetní služby

Termín poskytnutí účetní konzultace nebo jiné účetní služby bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně, e-mailem nebo telefonicky. Termíny se obvykle sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 17 hodin. Zavazuji se vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude má kapacita plně vyčerpána. V případě, že vám nebudu moci nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno e-mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

3. Storno poplatek

Z osobní i online účetní konzultace je možné odhlásit se nejpozději 24 hodin před termínem e-mailem, textovou zprávou nebo telefonicky. Při zrušení účetní konzultace v čase kratším než 24 hodin je nutno uhradit storno poplatek ve výši 50 %.

VII.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

1. Hardwarové a softwarové vybavení

Digitální obsah zasílám pouze vám, jako kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátech PDF, DOCX nebo XLXS.

K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Autorské právo, účel produktů

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

3. Uživatelský účet

K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje obratem po úhradě kupní ceny. Zavazujete se zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv nebo závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Garance spokojenosti v případě nákupu e-booků a online kurzů

Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu (e-booku nebo online kurzu), pak jako kupující udělujete odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l) NOZ).

Protože mi však záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud e-book nebo online kurz nesplní vaše očekávání. V takovém případě mě, prosím, o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na zdenka@zdenka-cechova.cz nebo písemně na mou adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůty odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Při odstoupení od smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

2. Odstoupení od smlouvy o poskytování účetních konzultací a služeb

Je-li předmětem smlouvy poskytnutí účetní konzultace nebo služby, pak na základě vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě mohu započít s plněním mých povinností ze smlouvy ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že pokud byly služby splněny (tj. účetní konzultace nebo jiná služba poskytnuta) před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy byla splněna jen část služeb (konzultací) a od smlouvy jste odstoupili, bude vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny, resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy v dalších případech

Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno e-mailem na zdenka@zdenka-cechova.cz nebo odesláno poštou na mou adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Jako kupující, resp. klient můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako prodávající, resp. poskytovatel jsem oprávněna od smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou sjednané ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností ze smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

4. Dárky a bonusy

Je-li Vám společně s produktem nebo službou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

IX.
Záruka, práva z vadného plnění

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako prodávající, resp. poskytovatel vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byla vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídám za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, „promo“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na moji elektronickou adresu zdenka@zdenka-cechova.cz, nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

X.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese zdenka@zdenka-cechova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího, resp. poskytovatele a kupujícího, resp. klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího, resp. klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v e-mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2023