Tvoříte i účetní opravné položky?

Roční uzávěrka a inventarizace
Platné pro rok 2024 i 2023
Zdeňka Čechová

Daňové opravné položky jsou samozřejmostí. Ale co ty účetní?

Daňové opravné položky tvoří většina společností. Na rozdíl od těch účetních. A přitom právě účetní je třeba tvořit, chceme-li dodržet účetní zásady.

Na druhou stranu někdy společnosti účtují o opravných položkách i v případech, kdy je to v rozporu s účetními předpisy.

Proč, kdy a jak účetní opravné položky tvoříme? Kdy je naopak netvoříme? A na co si dát pozor při jejich tvorbě? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v tomto článku.

Proč tvoříme účetní opravné položky

Pokud opomíjíme účetní opravné položky, porušujeme tím zejména zásadu opatrnosti. A to má pak vliv i na další účetní zásady.

Věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace

Pokud společnost vykazuje v rozvaze krátkodobé pohledávky bez opravných položek, je to jasná informace, že v dohledné době (nejdéle v době do jednoho roku od rozvahové dne) očekává za tyto pohledávky úhradu v plné výši.

Je-li pravděpodobné, že některé pohledávky nebudou uhrazeny, vyjádříme tuto skutečnost právě opravnými položkami. Navíc, pokud z jednání s dlužníkem vyplývá, že k úhradě pohledávky dojde za více než jeden rok od rozvahového dne, vykážeme tuto pohledávku jako dlouhodobou, a to i když je už po splatnosti.

Také zásoby a majetek je třeba vykázat v rozvaze ve správné výši. Pokud jejich hodnota klesla, zohledníme to v účetnictví vytvořením opravné položky. Toto snížení hodnoty se pak projeví v účetní závěrce.

Netto hodnota aktiv

Účetní opravné položky snižují účetní hodnotu majetku, zásob a pohledávek. Mají tak vliv na netto hodnotu aktiv. A ta má vliv na to, do jaké kategorie účetních jednotek společnost patří a také na to, zda má nebo nemá povinný audit.

Výše vlastního kapitálu

Tvorba účetních opravných položek ovlivňuje i výši hospodářského výsledku, a tím i výši vlastního kapitálu.

Pokud mateřská společnost, která vlastní podíl v dané obchodní společnosti, přeceňuje podíl ekvivalencí, vychází právě z výše vlastního kapitálu. V takovém případě může absence účetních opravných položek vést k porušení účetních zásad nejen u dané (dceřiné) společnosti, ale i u mateřské společnosti.

Výše vlastního kapitálu hraje také roli v situaci, kdy jeden z vlastníků ze společnosti odchází a zjišťujeme, kolik mu ostatní společníci vyplatí.

Kdy tvoříme účetní opravné položky

Pohledávky

Účetní opravné položky tvoříme v případě, že je pohledávka po splatnosti a je vysoká pravděpodobnost, že ji dlužník neuhradí, popř. že uhradí pouze její část. A to bez ohledu na to, zda je nebo není promlčena.

Tvoříme je přitom i k pohledávkám, u kterých nemůžeme uplatnit daňové opravné položky, zejména k pohledávkám za spojenými osobami, k neuhrazeným smluvním sankcím apod.

Účetní opravné položky tvoříme i v případě, že o pohledávce nebylo při jejím vzniku účtováno ve výnosech. Tvoříme je tedy například k neuhrazeným (nevráceným) poskytnutým zápůjčkám, zálohám a kaucím.

Pokud totiž společnosti nebudou vráceny peněžní prostředky, které poskytla v podobě zápůjčky, zálohy nebo kauce, pak to pro ni představuje ztrátu.

A společnost je povinna vzít v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jí známy do okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad 1:

Společnost eviduje pohledávku ve výši 900 tis. Kč z titulu zápůjčky. Z komunikace s dlužníkem vyplynulo, že dlužník je schopen splatit z dlužné částky 900 tis. Kč pouze 300 tis. Kč (tj. třetinu),a ještě nejdříve za 2 roky.

Aby společnost dodržela účetní zásady, bude postupovat takto:
K nedobytné části pohledávky vytvoří účetní (nedaňovou) opravnou položku ve výši 600 tis. Kč účetním zápisem MD 559 / D 391.
Pohledávku vykáže v rozvaze v rámci roční účetní závěrky v netto hodnotě 300 tis. Kč jako dlouhodobou vzhledem k tomu, že se reálně nedá očekávat její vrácení, tedy přeměnu na peníze v době do jednoho roku od rozvahového dne.

Zásoby, majetek

V rámci inventarizace zjišťujeme, zda nejsou na skladě pomalu obrátkové nebo zastaralé zásoby, které už ztratily na své hodnotě a které společnost prodá pravděpodobně se ztrátou. Toto snížení hodnoty, ať už přechodné nebo trvalé, vyjádříme účetními opravnými položkami.

A vyjádříme jimi i přechodné snížení hodnoty majetku.

Příklad 2:

Společnost v rámci inventarizace zjistila, že některé ze zásob zboží k 31. 12. 2023 už nejsou prodejné za plnou cenu, respektive že jejich hodnota klesla.

Zaúčtovala proto k 31. 12. k těmto zásobám opravnou položku, a to zápisem MD 559 / D 196.

Jak tvoříme účetní opravné položky

Účetní opravné položky k pohledávkám

Přesný postup při tvorbě opravných položek si společnost určuje sama ve vnitřní účetní směrnici. Při jejich tvorbě vycházíme vždy z konkrétní situace. Pojďme se podívat, jaké máme možnosti.

Způsob 1

Při tvorbě účetních opravných položek můžeme postupovat tak, že k pohledávkám s určitou dobou po splatnosti budeme tvořit opravné položky v určité výši.

Příklad 3:

Společnost ve své vnitřní účetní směrnici stanovila, že:
k pohledávkám, které jsou po splatnosti více než 12 měsíců, bude tvořit 50% účetní opravné položky, a
k pohledávkám, které jsou po splatnosti více než 24 měsíců, bude tvořit 100% účetní opravné položky.
Společnost tím vyjadřuje, že je pravděpodobné, že
bude uhrazeno 50 % z pohledávek, které jsou po splatnosti více než 12 měsíců a
nebude uhrazena žádná z pohledávek, které jsou po splatnosti více než 24 měsíců.
Způsob 2

Druhou možností je, že posuzujeme každou pohledávku individuálně a určíme u každé z nich vždy k rozvahovému dni, jak velká je pravděpodobnost, že bude uhrazena.

Pokud je 30% pravděpodobnost, že pohledávka bude vymožena (zaplacena), vytvoříme 70% účetní opravnou položku.

Způsob 3

Opravnou položkou můžeme vyjádřit i to, jaká výše bude pravděpodobně uhrazena.

Pokud společnost eviduje za dlužníkem pohledávku z titulu poskytnuté zápůjčky ve výši 1 mil. Kč a z jednání s tímto dlužníkem vyplynulo, že vzhledem k jeho finanční situaci uhradí pravděpodobně jen polovinu, vytvoříme opravnou položku ve výši 500 tis. Kč.

Tento způsob tvorby najdete také v Příkladu 1.

Účetní opravné položky k zásobám

Také při tvorbě opravných položek k zásobám vycházíme z konkrétní situace. Nelze proto dát univerzální návod.

Příklad 4:

Společnost ALFA, a.s. prodává zboží, u kterého cena klesá pomaleji. Proto stanovila, že
ke zboží, u kterého nebyl pohyb více než 1 rok, bude tvořit 50% účetní opravné položky,
ke zboží, u kterého nebyl pohyb více než 2 roky, bude tvořit 80% až 100% účetní opravné položky.
Společnost BETA, a.s. prodává zboží, u kterého cena klesá rychleji. Proto stanovila, že
ke zboží, u kterého nebyl pohyb více než 6 měsíců, bude tvořit 50% účetní opravné položky,
ke zboží, u kterého nebyl pohyb více než 12 měsíců, bude tvořit 80% až 100% účetní opravné položky.

Kdy netvoříme účetní opravné položky

To, že v základu daně uplatníme daňové opravné položky k pohledávkám v maximální možné míře, tedy ve výši, kterou nám umožňuje zákon o daních z příjmů, je v pořádku. Pokud tím však neporušujeme účetní předpisy.

To může být v případě, že pohledávka byla v dalším roce uhrazena nebo pominulo riziko neuhrazení a společnost se to dozvěděla ještě před sestavením účetní závěrky.

Příklad 5:

Společnost, která posuzuje při tvorbě opravných položek každou neuhrazenou fakturu individuálně, zaúčtovala k 31. 12. 2023 daňovou opravnou položku také k pohledávce z titulu prodaného zboží ve výši 80 tis. Kč, protože vše nasvědčovalo tomu, že tato faktura nebude uhrazena.

Pohledávka byla nakonec uhrazena 10. 5. 2024. Účetní závěrku bude společnost sestavovat na konci května 2024.

Společnost opravnou položku ve výši 80 tis. Kč k 31. 12. 2023 zruší, protože pominulo riziko neuhrazení a společnost se to dozvěděla před sestavením účetní závěrky.

Účetní opravné položky v základu daně z příjmů

Účetní opravné položky jsou daňově neuznatelné a je třeba je ze základu daně vyloučit, a to na řádku 40 daňového přiznání.

V některých případech však vstupují do základu odložené daně. Je však třeba posoudit každý jednotlivý případ.

Pokud například společnost vytvoří opravné položky k zásobám, budou daňově neuznatelné. V případě, že společnost tyto zásoby v dalších účetních obdobích prodá a uplatní jejich pořizovací cenu jako daňový náklad, vstupuje opravná položka do základu odložené daňové pohledávky.

Pokud však společnost tyto zásoby daruje anebo použije na repre, bude jejich pořizovací cena daňově neuznatelným nákladem. V takovém případě opravná položka k zásobám do základu odložené daně nevstupuje.

Chcete jít více do hloubky?

Díky Setu Zúčtovací vztahy, peníze budete mít pohledávky a závazky správně zohledněny v účetnictví, v účetní závěrce i v základu daně z příjmů. Set obsahuje návody v podobě e-booku a praktické checklisty. Více informací najdete zde.

pohledávky a závazky návod e-book kniha

Krátký test na závěr:

V této části můžete otestovat své znalosti. Odpověď se vám zobrazí po kliknutí na +.

Otázka č. 1:

Společnost poskytla zálohu na zboží. Je vysoká pravděpodobnost, že dodavatel nedodá zboží ani nevrátí zálohu. Společnost ji proto přeúčtovala na účet 378 – Jiné pohledávky. Bude společnost tvořit opravnou položku?

a) Společnost vytvoří daňovou opravnou položku.

b) Společnost vytvoří účetní opravnou položku.

c) Společnost nemůže tvořit ani daňovou ani účetní opravnou položku, protože poskytnutá záloha nebyla zaúčtována souvztažně do výnosů.

Otázka č. 2:

K obtížně vymahatelným pohledávkám, které vznikly za spojenými osobami:

a) Tvoříme daňové opravné položky, pokud jsou splněny podmínky dané zákonem o rezervách.

b) Tvoříme účetní opravné položky v případě, že je společnost v zisku.

c) Tvoříme účetní opravné položky, a to bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření zisk nebo ztráta.

Otázka č. 3:

Pokud vytvoříme (zaúčtujeme) opravnou položku k zásobám, pak platí že:

a) Opravná položka je daňově uznatelná, pokud společnost zásoby v dalším roce prodá.

b) Opravná položka je vždy daňově neuznatelná. V některých případech však vstupuje do základu odložené daně.

c) Opravná položka je vždy daňově neuznatelná. Vstupuje však do základu odložené daně.