Jak správně nastavit účetní odpisy majetku

Majetek
Platné pro rok 2024 i 2023
Zdeňka Čechová

Účetní shodně s daňovými? Zakázané to není, ale…

Společnosti si někdy zjednodušují práci a nastavují účetní odpisy stejně jako daňové. I účetní programy to umožňují. Často to však není v souladu s účetními předpisy.

V případě, že společnost pořídí osobní automobil v prosinci, může daňově uplatnit při zrychlených daňových odpisech celou pětinu pořizovací ceny. Pokud nastavíme, že účetní odpisy jsou shodné s daňovými, připadne celá tato pětina v účetnictví na jeden jediný měsíc.

Pokud takového majetku bude více a ve významných cenách, může dojít ke zkreslení účetnictví, resp. k porušení zásady věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

Příklad 1:

Společnost zařadila a začala odpisovat v prosinci 2023 automobil za 420.000 Kč. Zvolila časové účetní odpisování po dobu 5 let. Zároveň se rozhodla pro zrychlené daňové odpisy.

Níže vidíte rozdíl mezi účetními odpisy a daňovými odpisy. Z přehledu je zřejmé, že do nákladů bude za rok 2023 zaúčtováno 7.000 Kč.

V případě, že by společnost nastavila účetní odpisy ve výši daňových, bylo by do nákladů za prosinec zaúčtováno 84.000 Kč. A to je už docela rozdíl.

Co říkají účetní předpisy

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku je třeba nastavit tak, aby vyjadřovaly skutečné opotřebení majetku za určité období.

Jak toho ale docílit? Na to se pojďme teď podívat.

1. Doba účetního odpisování

Dobu účetního odpisování bychom měli nastavovat bez ohledu na to, jaká je doba daňového odpisování. Doba účetního odpisování by se měla odvíjet od toho, po jakou dobu je majetek opravdu využitelný.

Automobily, stroje a jiné movité věci

Například u automobilů je často doba účetního odpisování nastavována stejně jako doba daňového odpisování, tedy na 5 let. Otázkou však je, zda to odpovídá realitě.

Opravdu má společnost automobily v majetku jen 5 let? Nebo je vyřazuje například až po 8 nebo 10 letech? A mají při vyřazení opravdu nulovou hodnotu?

Obdobně to platí i u jiných movitých věcí.

Zjišťujeme tedy, jak dlouho hmotné movité věci budou společnosti sloužit a zda je společnost poté prodá nebo je daruje, rozebere na náhradní díly apod. A jakou hodnotu budou při vyřazení mít. Samozřejmě přitom vycházíme z předpokladu a z předchozích zkušeností.

Budovy a stavby

Také v případě nemovitostí, které společnost vlastní, zvážíme pečlivě dobu, po kterou bude nemovitost účetně odpisována. Mnohdy společnosti odpisují budovy v účetnictví 30 až 50 let. Budovy jsou však zpravidla využitelné po dobu mnohem delší, například 80 až 100 let.

Skutečná doba využitelnosti

Zkoumáme nejen dobu, po kterou jsou hmotné movité či nemovité věci využitelné pro danou společnost, ale i pro další majitele, pokud je společnost například prodá, vloží do jiné společnosti apod. Pokud nastavíme správnou dobu odpisování a majetek bude po určité době například prodán, bude i jeho účetní zůstatková cena více odpovídat ceně prodejní.

Technické zhodnocení k pronajatému majetku

Dobu účetního odpisování zvažujeme pečlivě i u technického zhodnocení k pronajatému majetku. V souladu s § 56 odst. 9 PVZÚ pro podnikatele se technické zhodnocení k pronajatému majetku odepíše v průběhu používání tohoto technického zhodnocení.

Znamená to, že při stanovení doby účetního odpisování bychom měli vycházet z předpokládané doby užívání technického zhodnocení, resp. z předpokládané doby trvání nájmu.

Příklad 2:

Společnost na své náklady provedla se souhlasem pronajímatele v roce 2023 technické zhodnocení k pronajatým prostorám v celkové výši 300.000 Kč. Toto technické zhodnocení dokončila a zařadila v červenci 2023.

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do konce roku 2025. Společnost je však dohodnuta s pronajímatelem, že smlouvu prodlouží do konce roku 2030. Delší prodloužení společnost nezamýšlí.

Společnost stanovila, že bude technické zhodnocení odpisovat 90 měsíců, tedy v období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2030. V případě, že by se záměr společnosti výrazně změnil, odpisový plán, resp. dobu odpisování v budoucnu upraví.

2. Způsob účetního odpisování

Každá společnost sestavuje odpisový plán, na jehož základě majetek účetně odpisuje. V něm nastaví nejen dobu, ale také způsob odpisování. Také stanoví to, kdy bude uplatněn měsíční odpis poprvé, tedy zda v měsíci zařazení, či v měsíci následujícím.

Při účetním odpisování můžeme zvolit:
časové odpisy, kdy měsíční odpis vypočítáme tak, že ocenění (cenu) vydělíme počtem měsíců (dobou odpisování),
výkonové odpisy, např. podle počtu výkonových hodin, objemu výroby, počtu ujetých kilometrů apod.

Ukázku časových rovnoměrných odpisů najdete v příkladu 1. Ukázku výkonových odpisů můžete vidět v příkladu níže.

Příklad 3:

Společnost zvolila pro nový výrobní stroj výkonové odpisy. Celková pořizovací cena stroje činí 600.000 Kč. Při stanovení životnosti vycházela z předpokladu, že na stroji bude vyrobeno 100.000 ks výrobků. Společnost uplatní za každý měsíc odpisy podle počtu vyrobených kusů na tomto stroji.

Odpis na jeden kus = Pořizovací cena : celkový plánovaný počet výrobků

=> 600.000 Kč : 100.000 ks = 6 Kč na 1 výrobek

V listopadu bylo vyrobeno 1.350 ks, odpis za tento měsíc činí: 1.350 × 6 = 8.100 Kč

Daňové odpisy bude společnost uplatňovat v souladu se zákonem o daních z příjmů. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy zohlední v daňovém přiznání na řádku 50 nebo 150.

3. Zohlednění předpokládané zbytkové hodnoty

Pokud společnost plánuje v určitém časovém horizontu automobil, stroj nebo jiný majetek významnější hodnoty vyřadit, například prodat, je vhodné při účetním odpisování zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu.

Důvodem je, aby byly náklady vynaložené na tento majetek rovnoměrněji rozprostřeny v jednotlivých letech, a aby nebyl v roce vyřazení, respektive v roce prodeje majetku významně ovlivněn hospodářský výsledek. Tím bude naplněna zásada věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

Předpokládanou zbytkovou hodnotou je zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by společnost mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení automobilu nebo jiného majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících.

Znamená to, že
odpisy stanovíme z ocenění, od kterého odečteme tuto předpokládanou zbytkovou hodnotu, a
v odpisovém plánu se součet celkových odpisů a předpokládané zbytkové hodnoty rovná celkovému ocenění.

Zjistíme-li v průběhu odpisování majetku, který společnost plánuje prodat, že cena, kterou lze jeho prodejem získat, klesla nebo stoupla, aktualizujeme odpisový plán, respektive upravíme výši předpokládané zbytkové hodnoty a tím i výši odpisů. Neprovádíme to však zpětně, ale až od měsíce, kdy jsme tuto skutečnost zjistili. Revizi bychom měli provádět alespoň jednou ročně v rámci inventarizace.

I při tomto způsobu účetního odpisování odpisujeme majetek daňově z celé pořizovací ceny rovnoměrným nebo zrychleným způsobem. Znamená to, že při daňovém odpisování předpokládanou zbytkovou hodnotu nezohledňujeme.

Předpokládanou zbytkovou hodnotu při účetním odpisování zohledníme buď hned na začátku odpisování, nebo kdykoliv později, začne-li společnost vyřazení, například prodej, plánovat až po nějaké době. V souladu s § 56 odst. 4 PVZÚ pro podnikatele je totiž společnost povinna odpisový plán aktualizovat podle průběhu používání a podle změn v průběhu používání majetku.

Příklad 4:

Společnost pořídila v listopadu 2018 automobil za 552.000 Kč bez DPH. Plánovala, že ho bude používat 5 let a poté ho prodá.

Odpisy automobilu

Paní Veselá se rozhodla odpisovat automobil se zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty. Přitom vycházela z předpokladu, že automobil bude mít po 5 letech prodejní cenu 240.000 Kč. Žádné významné náklady související s prodejem nepředpokládala.

Paní Veselá začala odpisovat rovnoměrně po dobu 5 let částku 312.000 Kč (552.000 Kč − 240.000 Kč). Měsíční odpis činil 5.200 Kč (312.000 Kč : 60 měsíců).

Prodej automobilu

V prosinci 2023 společnost automobil prodala za 243.000 Kč.

Prodala ho tedy se ziskem 3.000 Kč s tím, že
účet 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vykazuje částku 243.000 Kč, a
účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vykazuje částku 240.000 Kč.

Pokud by společnost odpisovala automobil tak, jak ho společnosti zpravidla odpisují, tedy rovnoměrně po dobu 5 let z pořizovací ceny, byla by zůstatková cena v době prodeje nulová. V roce 2023 by tedy byl čistý zisk z prodeje 243.000 Kč namísto 3.000 Kč.

Znamená to, že při standardním účetním odpisování (bez zohlednění předpokládané zbytkové hodnoty) by,
zůstatková cena automobilu v účetnictví v době prodeje neodpovídala reprodukční pořizovací ceně, a
účetní odpisy by tak nevyjadřovaly skutečné opotřebení automobilu za určité období.

A nabízí se tu znovu otázka, zda je doba 5 let pro účetní odpisování automobilu dostatečně dlouhá, mají-li účetní odpisy vyjadřovat skutečné opotřebení. Samozřejmě záleží na tom, kdo s automobilem jezdí, kolik najede, o jaký automobil se jedná apod.

A podobně jako u automobilu bychom se měli nad dobou účetního odpisování zamyslet i u ostatního majetku.

4. Komponentní odpisování

Pro účetní odpisování staveb, bytů a nebytových prostor a hmotných movitých věcí a souborů můžeme využít také metody komponentního odpisování. Cílem je rovnoměrné rozložení nákladů při výměně komponent majetku.

Při komponentním odpisování určíme komponentu, tj. část majetku, popř. souboru majetku nebo určenou kontrolu výskytu závad, u které je výše ocenění (cena) významná v poměru k výši ocenění majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku, popř. souboru majetku.

Komponentu odpisujeme v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku nebo souboru majetku.

Komponentou může být například
výtah nebo eskalátor v budově,
elektronická řídící jednotka u strojního zařízení,
válec u tiskařského stroje,
hydraulika u výrobního stroje apod.

Daňově však budeme tento majetek odpisovat jako celek v souladu se zákonem o daních z příjmů.

Účetní odpisy nelze přerušit – na rozdíl od daňových

Účetní odpisy účtujeme nejlépe měsíčně a zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru.

Na rozdíl od daňových odpisů jsou účetní odpisy povinné. Účetní odpisování nemůžeme odložit ani přerušit, jinak by byl zkreslen věrný a poctivý obraz o výsledku hospodaření a také hodnota majetku v rozvaze.

Pokud z nějakého důvodu nastavíme v účetním programu, že účetní odpisy se rovnají daňovým, a poté daňové odpisy v účetním programu přerušíme, může se jednoduše stát, že se majetek přestane odpisovat i účetně.

A to může být problém. Obzvláště, pokud si toho všimneme až při vyřazení. V důsledku této chyby totiž dojde ke zkreslení výsledku hospodaření i k nesprávnému vykázání hodnoty majetku v jednotlivých letech. Samozřejmě záleží na tom, o jaké částky se jedná. Každopádně jde o chybu minulých let, kterou je třeba s ohledem na zásadu významnosti opravit.

Chcete jít více do hloubky?

Pokud účtujete a evidujete hmotný a nehmotný majetek pravidelně, pak by se vám mohl hodit Set Hmotný a nehmotný majetek. Více informací najdete zde.

majetek návod e-book kniha

Krátký test na závěr:

V této části můžete otestovat své znalosti. Odpověď se vám zobrazí po kliknutí na +.

Otázka č. 1:

Společnost pořídila v roce 2023 automobil. Tento automobil plánuje po 4 letech prodat. Jaký způsob odpisování byste společnosti doporučili?

a) Společnost by měla zvolit rovnoměrné účetní odpisy z pořizovací ceny tak, aby byl automobil za 4 roky účetně plně odepsán.

b) Společnost by měla nastavit účetní odpisy shodně s daňovými, aby se při vyřazení a prodeji automobilu účetní zůstatková cena rovnala daňové zůstatkové ceně.

c) Společnost by měla při účetním odpisování nejlépe zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu tak, aby účetní zůstatková cena v době vyřazení odpovídala co nejvíce prodejní ceně.

Otázka č. 2:

Společnost pořídila tiskařský stroj, který má životnost cca 6 let. V tomto stroji je třeba každé 3 roky vyměnit válec, jehož cena je vzhledem k pořizovací ceně stroje významná. Jaký způsob odpisu byste společnosti doporučili.

a) Výkonové účetní odpisování.

b) Komponentní účetní odpisování.

c) Účetní odpisování se zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty.

Otázka č. 3:

Kdy společnost může nebo musí přerušit účetní odpisování?

a) Pokud společnost nastaví účetní odpisy shodně s daňovými a tyto daňové odpisy přeruší, pak je třeba přerušit i účetní odpisování.

b) Účetní odpisování může společnost přerušit, pokud vykazuje daný rok ztrátu.

c) Společnost účetní odpisování nemůže přerušit.