NAPLÁNOVAT VČAS AUDIT SE VYPLATÍ

Skutečnost, zda společnost má nebo nemá povinný audit, se může každoročně měnit. A čím dříve zjistíme, jak to daný rok s auditem bude, tím lépe. Důvodů je více. Pojďme se na některé z nich teď podívat.

1. Určení auditora

Osoba, která je oprávněna jednat za obchodní společnost (jednatel, představenstvo apod.), je oprávněna uzavřít smlouvu o provedení povinného auditu pouze s auditorem, který byl určen jejím nejvyšším orgánem.

Znamená to, že má-li obchodní společnost povinný audit, je nutné, aby její nejvyšší orgán určil auditora, a to ještě před uzavřením smlouvy o provedení povinného auditu.  

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti je valná hromada, kterou tvoří všichni společníci. Pokud má společnost jediného společníka, pak namísto valné hromady rozhoduje tento jediný společník.

Pokud společnost uzavře smlouvu s auditorem, který nebyl předtím určen, je tato smlouva neplatná.

2. Včasné naplánování auditu, předaudit

Auditoři plánují termíny auditu jednotlivých společností i s několikaměsíčním předstihem. Proto se vyplatí kontaktovat vybraného auditora co nejdříve, aby měl volný termín.

Přitom je vhodné kontaktovat ho i několik měsíců před skončením účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje. Pak je totiž možné naplánovat nejen termín samotného auditu, ale také předauditu.

Předaudit probíhá ještě před koncem účetního období a je v podstatě přípravou na samotný audit.

Auditor se při něm zaměřuje na pochopení procesů ve společnosti a také prověřuje oblasti, které by mohly být rizikové.

Pro společnost je předaudit příležitostí odstranit včas případné nepřesnosti nebo chyby a připravit se co nejlépe na účetní uzávěrku i na sestavení účetní závěrky.

3. Účast na fyzické inventuře

Je velmi pravděpodobné, že auditor požádá o možnost účastnit se fyzické inventury zásob a v některých případech i fyzické inventury majetku. Záleží na tom, zda zásoby či majetek tvoří významnou část aktiv společnosti.

Je důležité informovat auditora s dostatečným předstihem o termínech inventury, aby se jí mohl účastnit.

Pokud tak společnost neučiní, může auditor ze zákona nařídit mimořádnou inventuru. V praxi se to stává zřídka, auditor však tuto možnost má.

V krajním případě se může stát, že auditor vydá zprávu s výhradou, kde uvede, že není schopen vyjádřit se k ocenění zásob nebo majetku, protože se nemohl účastnit inventury.

Je proto vhodné domluvit se s auditory včas, aby ti, kterým konfirmační dopisy rozesíláme, měli dostatek času reagovat a aby se tak zbytečně neprodlužovala doba trvání auditu.

4. Konfirmační dopisy

Zůstatek pohledávek a závazků ověřujeme mimo jiné i u odběratelů a dodavatelů tak, že rozesíláme konfirmační dopisy.

Jestliže má společnost audit, doporučuji domluvit se přímo s auditory. Auditoři zpravidla vyžadují, aby byly použity jejich vzory konfirmačních dopisů a často je pak i sami rozesílají.

Auditoři přitom rozesílají konfirmační dopisy nejen odběratelům a dodavatelům, ale také bankám, právním zástupcům společnosti a společnostem ve skupině.

Je proto vhodné domluvit se s auditory včas, aby ti, kterým konfirmační dopisy rozesíláme, měli dostatek času reagovat, a aby se tak zbytečně neprodlužovala doba trvání auditu.

5. Termín pro podání daňového přiznání

Má-li společnost povinný audit, prodlužuje se lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na 6 měsíců.

V této souvislosti sledujeme, zda nezanikla povinnost auditu. Společnost se může samozřejmě pro ověření účetní závěrky auditorem rozhodnout i dobrovolně. Při dobrovolném auditu se však lhůta pro podání daňového přiznání neprodlužuje.

V současné době již naštěstí můžeme i dodatečně zplnomocnit daňového poradce, aby za společnost daňové přiznání podal. Od roku 2021 totiž byla zrušena povinnost podat plnou moc udělenou daňovému poradci na finanční úřad do 1. dubna a stačí ji podat do 1. července spolu s daňovým přiznáním.

Tyto termíny platí samozřejmě v případě kalendářního roku. Účtuje-li společnost v hospodářském roce, postupujeme obdobně s tím, že termíny odvodíme od konce účetního, respektive zdaňovacího období.

Praktické příklady a další informace

Praktické příklady, jak určit, zda má společnost povinný audit, a další informace najdete v e-booku, který si můžete zdarma stáhnout na tomto odkazu (bez e-mailu).

Abychom mohli určit, zda společnost má povinný audit, je třeba ji zařadit do správné kategorie účetních jednotek. I tu může společnost změnit během své existence několikrát. Návod, jak správně určit kategorii účetních jednotek při vzniku i v dalších letech, a to včetně praktických příkladů, najdete zdarma ke stažení na tomto odkazu (bez e-mailu).