CO MŮŽE ZKRESLIT AKTIVA A ČISTÝ OBRAT

Abychom mohli zařadit společnost do správné kategorie účetních jednotek, musíme v prvé řadě vycházet ze správných údajů. Pojďme se podívat, čím může být ovlivněna výše aktiv a čistého obratu.

PROČ JE TŘEBA URČIT KATEGORII ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Některé povinnosti, které se týkají vedení účetnictví nebo sestavení a zveřejnění účetní závěrky, se odvíjejí od toho, do jaké kategorie účetních jednotek společnost patří.

Také skutečnost, zda společnost má nebo nemá povinný audit, závisí na tom, do jaké kategorie účetních jednotek společnost patří.

Společnost zařadíme do příslušné kategorie podle toho, jakých hodnot dosahuje k rozvahovému dni. Přehled vidíte níže.

A tyto údaje musí být vykázány ve správné výši. Pojďme se podívat, co může ovlivňovat výši čistých aktiv a roční úhrn čistého obratu.

CO OVLIVŇUJE VÝŠI AKTIV

Aby nedošlo ke zkreslení netto hodnoty aktiv, musí být majetek i pohledávky v rozvaze vykázány ve správné výši. Toho docílíme, pokud dodržíme základní pravidla daná účetními předpisy. Pojďme se podívat na některá z nich.

Správné nastavení doby a způsobu účetního odpisování

S ohledem na účetní zásady máme určený (ve vnitřní účetní směrnici) limit, od kterého hmotný a nehmotný majetek považuje společnost za dlouhodobý. Tento limit samozřejmě dodržujeme. Také správně rozlišujeme technické zhodnocení a opravy.

Nastavujeme správně účetní odpisy majetku, které musí vyjadřovat skutečné opotřebení majetku za určité období. Je důležité zvážit zejména dobu účetního odpisování. V některých případech je vhodné komponentní účetní odpisování nebo odpisování se zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty. Nastavovat účetní odpisy shodně s daňovými bychom měli opravdu jen výjimečně.

Nejen daňové, ale i účetní opravné položky

K pohledávkám tvoříme nejen daňové, ale i účetní opravné položky, jejichž tvorba je povinná. Účetní opravné položky tvoříme i pohledávkám, ke kterým nelze tvořit daňové opravné položky, například k pohledávkám za spojenými osobami, k poskytnutým zápůjčkám, zálohám apod. Je chybou tvořit k pohledávkám pouze daňové opravné položky.

Účetní opravné položky tvoříme rovněž k pomalu obrátkovým, zastaralým nebo nepoužitelným zásobám a v některých případech i k majetku.

Ucelené návody a nástroje, které vám pomohou s nastavením metodiky účtování a evidence, poradí vám s účtováním v průběhu roku a provedou vás krok za krokem inventarizací a uzávěrkovými pracemi, najdete v průvodci Účtujeme obchodní společnosti.

Správné vykázání položek v rozvaze, úpravy

Aby nedošlo k nadhodnocení pohledávek a závazků a tím i aktiv a pasiv, je třeba provést k rozvahovému dni úpravy. Tyto úpravy buď zaúčtujeme nebo je provedeme až při sestavování výkazů.

K rozvahovému dni vyloučíme zejména neuhrazené poskytnuté zálohy a související závazky a neuhrazené přijaté zálohy a související pohledávky.

Vyloučíme také neuhrazené náklady příštích období a související závazky a neuhrazené výnosy příštích období a související pohledávky.

V rozvaze vykážeme neuhrazené dobropisy přijaté od dodavatele jako pohledávky (nikoliv jako snížení závazků), neuhrazené dobropisy vystavené odběratelům naopak jako závazky (nikoliv jako snížení pohledávek).

A obdobně to platí pro přeplatky a mylné platby, u kterých vždy posoudíme, zda jsou svou povahou závazkem nebo pohledávkou, a podle toho je vykážeme na odpovídajícím řádku v rozvaze.

Za každý druh daně je potřeba vykázat pouze pohledávku nebo závazek.

Záporný zůstatek bankovního účtu můžeme v účetnictví případně evidovat i na účtu 221, v rozvaze ho však musíme vykázat jako krátkodobý bankovní úvěr.

Více najdete v ucelené sadě návodů, vzorů a checklistů Sestavujeme účetní závěrku.

CO OVLIVŇUJE VÝŠI ČISTÉHO OBRATU

Také roční úhrn čistého obratu, kterým se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, může být ovlivněn různými faktory.

Správný okamžik vykázání výnosů

Na rozdíl od nákladů účtujeme v souladu se zásadou opatrnosti jen o těch ziscích, které byly k rozvahovému dni dosaženy. Je důležité, abychom pamatovali při účtování na to, že výnos je uznán až v okamžiku, kdy je realizován (zasloužen).

Dodržení zásady zákazu kompenzace (vzájemného zúčtování)

Také dodržujeme zásadu zákazu kompenzace (vzájemného zúčtování).

V praxi to znamená, že například náhradu manka a škody nebo pojistné plnění neúčtujeme jako snížení nákladů, ale vždy jako výnosy. Tyto výnosy je třeba navíc zaúčtovat ve správném okamžiku, tedy v okamžiku, kdy je na ně jistý nárok.

Zaúčtování dotací ve správný okamžik a správným způsobem

I při účtování dotací a státních příspěvků je třeba dodržovat účetní zásady.

Dotaci, která je určena k úhradě provozních nebo finančních nákladů, účtujeme do provozních nebo finančních výnosů. Investiční dotaci neúčtujeme do výnosů, ale snížíme o ni ocenění majetku.

O dotaci neúčtujeme v okamžiku zpracování žádosti o dotaci, ani v okamžiku případného příslibu dotace, ale až v okamžiku, kdy je její nárok nezpochybnitelný, například v okamžiku vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Správné zachycení slev a bonusů

Při účtování slev a bonusů zohledňujeme jejich povahu a účel. Pojďme se podívat na některé z nich.

Dodatečnou slevu na pořízené zásoby zaúčtujeme jako snížení nákladů (účty 501, 504, 542) v případě, že slevu účtujeme do účetního období, ve kterém společnost tyto zásoby pořídila, nebo jako provozní výnos (účet 648), pokud o slevě účtujeme až v dalším účetním období. Jsou-li zásoby ještě na skladě, zaúčtujeme slevu jako snížení ceny (účty 112, 132).

Dodatečnou slevu na dříve prodané zásoby zaúčtujeme jako snížení výnosů (účty 601, 604) v případě, že slevu účtujeme do účetního období, ve kterém společnost tyto zásoby prodala, nebo jako provozní náklad (účet 548), pokud o slevě účtujeme až v dalším účetním období.

Skonto (slevu za úhradu faktury před splatností) účtujeme vždy jako výnos.

Včasný odpis závazku, který zanikl, do výnosů

Pravidelně ověřujeme, zda nezanikl některý ze závazků. To může být v okamžiku, kdy věřitel zanikl bez právního nástupce. V takovém případě je třeba závazek odúčtovat do výnosů.

Jednotný způsob účtování přefakturace

Provádíme-li tzv. přefakturaci, stanovíme, zda bude účtováno pouze na účty účtové třídy 3 nebo prostřednictvím nákladů a výnosů. Obecně lze použít účty účtové třídy 3, pokud přeúčtováváme výdaje v nezměněné výši a nedochází k uplatnění DPH na vstupu ani výstupu.

Správný přepočet cizí měny

Na výši výnosů má vliv i to, zda je správně přeceněn majetek, pohledávky a závazky v cizí měně.

Účetní období kratší nebo delší než 12 měsíců

A ještě si připomeňme, že pokud bylo účetní období kratší nebo delší než 12 měsíců, vydělíme obrat počtem započatých měsíců, po které účetní období trvalo, a vynásobíme 12.

ZAOKROUHLENÍ

I když se to nestává často, může být někdy dokonce rozhodující, zda položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty správně zaokrouhlíme.

KATEGORII NESTAČÍ URČIT JEN V ROCE VZNIKU

Určit správně kategorii účetních jednotek nestačí jen v roce vzniku. Je nutné, abychom ji kontrolovali a aktualizovali průběžně po celou dobu existence společnosti.

Společnost je povinna změnit kategorii účetních jednotek, pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty, které jsou uvedeny u příslušné kategorie účetních jednotek. Změnu pak provede od počátku bezprostředně následujícího účetního období.

V dalších letech proto testujeme, zda společnost nesplňuje kritéria pro zařazení do jiné kategorie účetních jednotek, než do které byla zařazena. Společnost může kategorii změnit během své existence i několikrát.

Přesný návod, jak správně určit kategorii účetních jednotek při vzniku i v dalších letech, a to včetně praktických příkladů, najdete zdarma ke stažení na tomto odkazu (bez e-mailu).